Conveni 2021

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,CULTURA I ESPORT, I LA FEDERACIÓ DE TIR I ARRASTRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A FOMENTAR EL TIR I ARROSSEGAMENT COM A ESPORT VALENCIÀ

València, data de la signatura electrònica

REUNITS

D’una part, Vicent Marzà Ibáñez, conseller d’Educació, Cultura i Esport, en nom i representació dela Generalitat, en virtut del nomenament efectuat per mitjà del Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena les persones titulars de les vicepresidències i de les conselleries; i que actua en virtut de les facultats conferides per l’article 4 del Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; per l’article 28.g de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; i per l’article 6.3 del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

I d’una altra, Jesús Máñez Ribera, president de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana, en virtut de la representació que li atorga l’article 31 dels estatuts de l’esmentada federació.

Els dos actuen en representació de les institucions i, en virtut de les competències que cada un exerceix en matèria d’esports,

MANIFESTEN

I. Que la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 3.5 que una de les línies generals d’actuació de la Generalitat és protegir i difondre els esports i jocs autòctons, dins i fora de la Comunitat Valenciana, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes.

II. Que la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana té com a finalitat la promoció, la tutela, l’organització i el control de les modalitats i especialitats esportives del tir i arrossegament adscrites a la Comunitat Valenciana.

III. El Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, estableix que aquesta conselleria és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d’esport.

IV. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en l’article 22.2.a, disposa que podran concedir-se de manera directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos, i d’acord amb l’article 168.1.A de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

V. La Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, aprova els pressupostos que han d’executar els organismes que integren la Generalitat durant l’exercici pressupostari de 2021. En aquests pressupostos hi ha una línia nominativa anomenada “Foment i suport als esports valencians i jocs tradicionals”, la finalitat de la qual és fomentar i donar suport a l’esport de la pilota valenciana, la columbicultura, el colom esportiu, el tir i arrossegament, els jocs tradicionals, la vela llatina i la pesca amb rall, ajudant a les federacions i associacions sense ànim de lucre en el seu funcionament, en el desenvolupament dels programes de tecnificació esportiva, ajudes a esportistes, programes divulgatius, promoció de les respectives modalitats tradicionals, i en l’organització de competicions esportives i exhibicions. Així mateix, aquesta línia pressupostària ha previst una distribució de la subvenció entre diferents persones beneficiàries, i correspon a la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana un import de 15.000 euros.

En conseqüència, i per a regular aquesta col·laboració, les institucions signatàries subscriuen aquest conveni, que s’ha de subjectar a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte d’aquest conveni determinar la col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana per a fomentar i donar suport al tir i arrossegament com a esport valencià i donar-li suport en el seu funcionament, en el desenvolupament dels programes de tecnificació esportiva, ajudes a esportistes, programes divulgatius, promoció de les respectives modalitats tradicionals i en l’organització de competicions esportives i exhibicions.

Segona. Actuacions que es desenvoluparan

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana ha presentat un projecte esportiu, en el qual estan inclosos els programes i les activitats esportives, el calendari i els objectius perseguits per a enguany.

Les activitats per a l’any 2021 són les següents:

– Els dies 29 i 30 de maig se celebrarà el Tir i Arrastre d’Almussafes, que es desenvoluparà a la ciutat d’Almussafes (València). Aquesta serà puntuable per a la Lliga Federativa.

– Els dies 25, 26 i 27 de juny se celebrarà el Tir i Arrastre de Pego. Aquesta se celebra a la localitat de Pego (Alacant). És possiblement la competició que més competidors atrau, així com públic, i és un reflex d’això les instal·lacions permanents amb pista i graderies amb què compta la federació i el Club de Tir i Arrastre de Pego. Són d’ús exclusiu per al tir i arrossegament encara que siguen de titularitat municipal. Aquesta temporada serà una competició puntuable per a la Lliga Federativa.

– Els dies 17 i 18 de juliol se celebrarà el Tir i Arrastre d’Albal, que transcorrerà a la població d’Albal (València). És una competició que ha evolucionat a l’alça quant a nombre i qualitat dels competidors, i que s’ha traduït en un augment d’espectadors des que compta per a puntuar en la Lliga Federativa.

– Els dies 24 i 25 de juliol se celebrarà la competició de Tir i Arrastre de Montserrat, localitzada a la població de Montserrat (València). També serà puntuable per a la Lliga Federativa.

– Els dies 28 i 29 d’agost se celebrarà la competició de Tir i Arrastre de Benicarló, a la població de Benicarló (Castelló). Serà puntuable per a la Lliga Federativa.

– Els dies 18 i 19 de setembre es durà a terme la competició de Tir i Arrastre de Vila-real, a la població de Vila-real (Castelló). Serà una competició puntuable per a la Lliga Federativa.

Tercera. Obligacions de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana

1. Realitzar les actuacions necessàries per a desenvolupar els programes per als quals es concedeix la subvenció.

2. Fer constar expressament en totes les activitats, en els actes i en el material de difusió i publicitat de les actuacions subvencionades la col·laboració de la Generalitat.

3. Fer constar en la web de la Federació la subvenció concedida a través d’aquest conveni. Si més no, cal indicar-hi l’entitat concedent, l’import rebut i l’actuació subvencionada.

4. Notificar a la Direcció General d’Esport qualsevol proposta de canvi o modificació dels programes presentats quan es produïsca.

5. Aportar qualsevol altra informació que li siga requerida per la Direcció General d’Esport per al millor coneixement i comprensió de l’aplicació de la subvenció.

6. Acreditar que la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

7. Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb l’ajuda concedida.

8. Comunicar a la Direcció General d’Esport l’obtenció d’ajudes i subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions o ens públics o privats.

9. Haver rendit davant de la Direcció General d’Esport els comptes anuals de l’exercici anterior, de conformitat amb l’article 70.3 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana.

10. A més de complir totes aquelles obligacions establides en l’article 13 i 14 de la Llei general de subvencions.

Quarta. Conflicte d’interessos

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per a previndre qualsevol situació en la qual la imparcialitat i objectivitat en l’execució de l’acció puguen veure’s compromeses per raons d’interés econòmic, afinitats polítiques, vincles familiars o afectius, o qualsevol altre interés compartit («conflicte d’interessos»).

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana haurà de comunicar oficialment a la Direcció General d’Esport, sense demora, tota situació constitutiva d’un conflicte d’interessos o susceptible de conduir a un conflicte d’interessos i prendre immediatament totes les mesures necessàries per a corregir aquesta situació. L’incompliment d’aquesta obligació pot suposar una infracció a l’ordenament jurídic vigent.

Cinquena. Obligacions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Col·laborar econòmicament amb la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana en les despeses ocasionades pel desenvolupament de diferents línies d’actuació de la Federació, amb la concessió de la subvenció nominativa prevista de 15.000 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, línia S7891000 dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2021, per a atendre despeses de funcionament, amb la distribució següent:

– Programa I: Gestió i funcionament, import de 6.300 euros.

– Programa II: Activitats esportives, import de 8.700 euros.

Aquesta quantitat, així com l’aplicació i l’execució del conveni, no suposen un increment de la despesa aprovada per la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

Aquesta línia de subvenció s’ajusta als objectius d’estabilitat als quals fa referència l’article 27 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, i forma part de l’objectiu estratègic 3 de la Direcció General d’Esport del Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat per la Resolució de 23 de març de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport (DOGV de 07.04.2020).

Donar publicitat al conveni d’acord amb el que estableix l’article 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.

Sisena. Comissió mixta de seguiment i control

Per a l’adequada planificació, execució i avaluació de les actuacions objecte d’aquest conveni es constituirà una comissió mixta, formada per dues persones membres de cadascuna de les entitats signants del conveni, designades per cada una d’aquestes, de conformitat amb l’article 54 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta comissió mixta tindrà les funcions següents:

1. Supervisar l’execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, incloent-hi a l’efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies d’interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte d’aquest conveni.

2. Seguiment del desenvolupament de les activitats del conveni.

3. Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, resolent tot el que siga possible de manera immediata o demanant, en cas contrari, la intervenció de les persones responsables adequades.

4. Realitzar l’avaluació de les activitats exercides.

5. Aprovar la memòria anual.

Aquesta comissió mixta realitzarà el seguiment i control de les actuacions objecte d’aquest conveni, a més de les funcions previstes en l’article 9 del Decret 176/2014, de 10 d’octubre.

La comissió mixta remetrà una còpia de les actes, acords i informes que emeta en el desenvolupament i execució de les seues funcions, a la Direcció General d’Esport.

El règim de funcionament de la comissió mixta de seguiment i control quedarà sotmés al que estableixen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Setena. Compatibilitat de la subvenció

La subvenció objecte del present conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos obtinguts per a la mateixa finalitat, sempre que la suma de tots no supere el cost total de l’activitat. No obstant això, no és compatible en cas que l’administració o entitat concedent forme part del sector públic de la Generalitat.

Huitena. Despeses subvencionables

La subvenció concedida s’ha de destinar a sufragar les despeses ocasionades pel desenvolupament de les diferents línies d’actuació, que s’indiquen a continuació:

1. Programa I: Gestió i funcionament

La gestió i funcionament ordinari, relatius a l’organització federativa. Aquesta subvenció es destina a sufragar despeses del personal d’administració, material d’oficina, lloguers, subministraments, tributs, reunions dels òrgans de govern i representació, publicacions, i en general despeses corrents relacionades directament amb la gestió i funcionament de la federació. No són subvencionables les despeses ocasionades per àpats de treball, ni aquelles despeses no imprescindibles per als fins federatius. Igualment, queden excloses de finançament les despeses derivades d’explotacions econòmiques que no coincidisquen amb l’objecte social o finalitat específica de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana.

2. Programa II: Activitats esportives L’organització, promoció i desenvolupament d’activitats esportives ordinàries, considerant com a tal les competicions esportives organitzades per iniciativa de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana o a proposta de clubs o altres entitats esportives públiques o privades, dins de les competències de la Federació. Se’n pot subcontractar l’organització en un percentatge no superior al 50 % del total de les despeses assumides per la federació.

Aquesta subcontractació es realitzarà de conformitat amb el que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Queden excloses les despeses ocasionades per premis, cànons o drets d’organització, i despeses d’homologació de la competició.

Els tributs són despesa subvencionable quan la persona beneficiària de la subvenció els abona efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

Novena. Pagament i termini de justificació

La Generalitat abonarà per transferència bancària la subvenció a la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana amb la justificació del compliment de l’activitat subvencionada, de conformitat amb l’article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini de presentació de la justificació conclourà el 3 de desembre de 2021.

Desena. Forma de justificació

La documentació justificativa de la subvenció que ha de presentar la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana ha de revestir la forma de compte justificatiu simplificat, que, d’acord amb el que disposa l’article 75 del Reglament de la Llei general de subvencions, ha de contindre la informació següent:

1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de la finalitat de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada amb indicació de la persona o de l’entitat creditora, i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. S’ha d’indicar en cadascuna una explicació de la despesa que permeta identificar la seua finalitat i adequació a l’objecte de la subvenció.

3. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Tots aquests documents han d’estar signats per la persona responsable de la tresoreria i incloure el vistiplau de la persona que exercisca la presidència de la Federació.

Les persones beneficiàries, de conformitat amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei general de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties del contracte menor establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, hauran d’acreditar haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o l’entrega del bé, exceptuant aquelles prestacions que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existisquen en el mercat suficient nombre d’entitats que les subministren o les presten, llevat de la despesa que s’haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

Tota la documentació i justificació d’aquest conveni serà remesa per la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana a la Direcció General d’Esport de forma telemàtica. L’enllaç al procediment telemàtic serà el següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

Onzena. Eficàcia i vigència del conveni

Aquest conveni té efectes des de l’1 de gener i vigència fins al 31 de desembre de 2021.

Dotzena. Clàusula de resolució

Aquest conveni pot ser resolt per un acord de les parts que el subscriuen. A més, seran causes de resolució:

– L’incompliment dels compromisos adquirits en aquest.

– L’extinció del termini de vigència, segons disposa la clàusula onzena.

– La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

En cas de resolució del conveni, les parts, a proposta de la comissió mixta, podran acordar la continuació i finalització de les activitats ja iniciades que consideren oportunes, d’acord amb el que estableix l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En cas d’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció o en cas de justificació insuficient, s’acordaran les conseqüències que siguen aplicables, de conformitat amb l’article 37.1.c de la Llei 38/2003, general de subvencions. La modificació del contingut del conveni requereix l’acord unànime de les parts, d’acord amb el que estableix l’article 49.g de la Llei 40/2015.

Tretzena. Clàusula de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal

En relació amb el desenvolupament i l’execució d’aquest conveni, ambdues parts expressament reconeixen el sotmetiment de qualsevol activitat de tractament de dades de caràcter personal que es produïsca durant l’execució i en el marc d’aquest conveni, a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, i, per tant, manifesten la seua respectiva obligació de complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant, RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara en avant, LOPDGDD).

Catorzena. Informació sobre el tractament de dades personals

Cadascuna de les parts signants manifesta ser responsable del tractament de les dades de caràcter personal de les parts interlocutores i signants del present conveni, de les persones membres de la comissió de seguiment, i de terceres persones, amb la finalitat de signar i executar el conveni, justificar la correcta aplicació de la subvenció i resoldre les possibles incidències que hi puguen sorgir.

La persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, a través d’una sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica protecciodedadeseducacio@gva.es o postal (av. Campanar, 32, 46015 València). També pot utilitzar el tràmit electrònic accessible en www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp, o dirigir la sol·licitud al registre de la Conselleria.

Així mateix, podrà formular una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades accedint a la seu electrònica (www.aepd.es), o contactar prèviament amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat (dpd@gva.es).

La persona interessada també pot exercir els seus drets davant de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana mitjançant un correu dirigit a l’adreça electrònica administracion@ftacv.es. Així mateix, pot reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Es pot consultar informació detallada en els registres d’activitat de tractament de la Conselleria anomenats Convenis i Ajudes, beques i subvencions, accessibles en l’URL www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades

Quinzena. Justificació legal de la concessió de la subvenció

La subvenció regulada en aquest conveni té caràcter únic, derivat de les singulars característiques de l’entitat beneficiària, i la seua concessió es fonamenta en els articles 3.5 i 54 de la Llei 2/2011. D’acord amb el que estableix l’article 11.4.a del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, aquesta subvenció nominativa té caràcter de concessió directa emparada en el supòsit legal previst en l’article 168.1.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; i en l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per estar prevista nominalment en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2021.

Setzena. Normativa

A aquest conveni s’ha d’aplicar el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, que aprova el seu reglament; la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; i també el Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Dessetena. Naturalesa jurídica i qüestions litigioses

Aquest conveni de col·laboració té caràcter administratiu i s’ha de regir pel que estableix la normativa general i, concretament, s’ha d’ajustar al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies per l’aplicació, interpretació, modificació, efectes i resolució d’aquest conveni, han de ser resoltes per la comissió mixta de seguiment i control.

Si no s’arriba a un acord, les possibles controvèrsies han de ser resoltes, com disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Dihuitena. Comunicació a la Comissió Europea

L’ajuda concedida no necessita ser notificada a la Unió Europea, perquè no compleix els requisits de l’apartat 1 de l’article 107 del TFUE, segons disposa el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, ja que aquesta no suposa cap avantatge econòmic, atés que l’entitat beneficiària en aquest conveni no desenvolupa activitats econòmiques en què s’oferisquen al mercat béns o serveis, per la qual cosa no hi ha possibilitat de falsejament de la competència.

L’activitat objecte del conveni no es considera econòmica atesa la seua finalitat de protecció de l’esport valencià del tir i arrossegament com a manifestació cultural pròpia i patrimoni cultural de la Comunitat.

A més, l’import de les ajudes no superarà el cost de l’activitat.

 

I com a mostra de conformitat, les parts signen aquest conveni a València, en la data de la signatura electrònica.

EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORT

Vicent Marzà i Ibáñez

EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE TIR I
ARRASTRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Jesús Mañez Ribera