Normativa

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana es regeix per la Llei 4/1993 de 20 de Desembre, de l´Esport de la Comunitat Valenciana, el Decret 60/98, de 5 de Maig, del Govern Valencià, pel qual es regulen les federacions esportives de la Comunitat Valenciana i la resta de normes de desplegament, pels presents Estatuts i reglaments degudament aprovats, i la resta de disposicions legals o federatives de qualsevol àmbit que resulten aplicables.

Correspon amb caràcter exclusiu a la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana, les funcions següents:

a) Qualificar, organitzar i, si és el cas, autoritzar les competicions oficials de les seues modalitats esportives, així com autoritzar les competicions no oficials quan procedisca.

b) Representar a la Comunitat Valenciana en les competicions esportives oficials de les seues modalitats en els àmbits autonòmic i estatal.

c) Representar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a la federació o agrupació espanyola en què estiguen integrats, amb caràcter únic i exclusiu.

d) Elaborar i executar, en coordinació amb les federacions espanyoles, els plans de preparació d’esportistes d’alt nivell de la seua modalitat esportiva.

e) Col·laborar amb la Direcció General de l’Esport en l’elaboració de la relació d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.

f) Col·laborar i programar amb l’Administració autonòmica en els programes de formació de tècnics esportius.

g) Col·laborar amb l’Administració autonòmica i , si és el cas, amb la federació espanyola, en la prevenció, control i repressió de l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

h) Col·laborar amb l’Administració autonòmica, per a la promoció de la seua modalitat esportiva en tota la Comunitat Valenciana.

i) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als distints estaments esportius, per al seu major nivell i projecció.

j) Exercir la potestat disciplinària esportiva d’acord amb la Llei 4/1993 de l’Esport de la Comunitat Valenciana, les seues normes de desplegament i els presents reglaments.

k) Col·laborar amb el Comité Valencià de Disciplina Esportiva, i executar les ordes i resolucions d´aquest.

l) Designar els esportistes de la seua modalitat que hagen d’integrar la selecció autonòmica. Per a això, tant els esportistes, com els clubs i la resta de persones i entitats federades, hauran de posar-se a disposició de la federació quan siguen requerits.

m) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen, i siguen aprovades per la Direcció General de l’Esport.

n) Assumir les modalitats i especialitats esportives que adscriga la Direcció General de l’Esport a les federacions.

ñ) Coordinar amb la federació o agrupació esportiva espanyola, la gestió de les seues respectives modalitats o especialitats esportives. En relació amb el seu objecte social o finalitat específica es podran realitzar altres activitats, no previstes en les funcions enumerades en l’article anterior, inclús les derivades d’explotacions econòmiques, amb sotmetiment en este últim cas al que disposa la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i incentius fiscals a la participació privada en activitats d’interés general i la resta de legislació aplicable.

Reglament esportiu i disciplinari

INTRODUCCIÓ

Benvolgut federat, segons l’article primer dels Estatuts de la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana, entitat inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana amb el número 54 de la Secció Segona, la Federació és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, la finalitat prioritari és la promoció, tutela, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites, dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Al seu torn, la Federació es regeix per la Llei de l’Esport i a el Decret d’entitats per la normativa vigent, és a dir, Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i la activitat física de la Comunitat Valenciana i el Decret 2/2018, de 12 de gener, de l’ Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, pels seus propis Estatuts i Reglaments degudament aprovats, i altres disposicions legals o federatives de qualsevol àmbit que siguin aplicables segons resa també l’article cinc dels nostres estatuts.

Dins d’aquest marc, la Federació, mitjançant el treball d’un comitè elegit a l’efecte en l’any 1.999 va elaborar un primer esborrany de normes publicades en el seu moment, aquestes normes han anat patint canvis a el pas el temps a causa de suggeriments dels propis federats i que les Juntes Directives successives han anat recollint. el resultat final és un Reglament de Competició Esportiva, per descomptat dinàmic en el temps i que et presentem en el present document. No obstant això, les últimes modificacions introduïdes en l’exercici 2.020 considerem són les més importants per a l’evolució de la competició ja que s’adopten mesures importants, necessàries i contundents a fi a la protecció de les cavalleries adaptat la mateixa a la lògica de la història de l’cavall com a element de treball de les terres.

Per descomptat, aquestes normes estan sotmeses a qualsevol suggeriment o millora que es pugui proposar per part de qualsevol membre de la Federació, la qual s’ha de tenir en compte i discutida.

Verónica San Baltasar Ferrando

PRESIDENTA

INDEX

CAPÍTOL I.- Generalitats

CAPÍTOL II De la competició de Tir i Arrossegament

CAPÍTOL III Sobre el pes dels cavalls

CAPÍTOL IV De la Lliga Federativa

ANNEX I.- Règim disciplinari

DISPOSICIÓ FINAL

CAPÍTOL I

GENERALITATS

ARTICLE 1r.- La Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana té competència sobre les modalitats de: “Tir i Arrossegament” i “Corregudes de Joies”.

Dins el Tir i Arrossegament, es distingeixen com especialitats:

– Tir a l’Piló.

– Tir Gat a Gat.

– Tir a l’Barquet.

ARTICLE 2º.- La Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana no permetrà cap tipus de discriminació entre els seus afiliats per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

ARTICLE 3r.- Correspon amb caràcter exclusiu a la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana, les següents:

1) Funcions exclusives:

a) Qualificar, organitzar i, si escau, autoritzar les competicions oficials dels seus modalitats esportives, així com autoritzar les competicions no oficials quan sigui procedent.

b) Representar la Comunitat Valenciana en les competicions esportives oficials de les seves modalitats en els àmbits autonòmic i estatal.

c) Exercir la potestat disciplinària esportiva d’acord amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

d) Col·laborar amb el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana, i executar les ordres i resolucions d’aquest.

e) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgeixin, i siguin aprovades per la Direcció General de l’Esport.

f) Assumir les modalitats i especialitats esportives que adscrigui la Direcció General de l’Esport a les federacions.

2) Funcions no exclusives:

a) Col·laborar amb l’Administració autonòmica en la prevenció, control i repressió de l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport.

b) Col·laborar amb l’Administració autonòmica, per a la promoció de la seva modalitat esportiva a tota la Comunitat Valenciana.

ARTICLE 4t.- El present reglament es complementa amb l’annex I relatiu a l’Règim Disciplinari.

CAPÍTOL II

DE LA COMPETICIÓ DE TIR I ARROSSEGAMENT

ARTICLE 5. Les competicions de Tir i Arrossegament es desenvoluparan sobre una pista de sorra, amb unes dimensions aproximades de seixanta metres de longitud, tres metres d’amplitud i un metre d’alçada.

ARTICLE 6. Per considerar superada la prova caldrà realitzar tres parades com a mínim obligatòriament de punta de barra a telera.

ARTICLE 7. Per a cada prova es disposarà de cinc minuts de temps com màxim.

ARTICLE 8. El temps de la prova començarà a transcórrer a partir de el so de l’ xiulet del jutge de pista. El recorregut serà mesurat a partir del punt on es trobi el cub de el carro a l’inici de la prova fins al punt on arribi a situar-se el mateix cub de el carro en el punt on es consideri finalitzada la prova. La prova consisteix en realitzar el recorregut en el menor temps possible.

ARTICLE 9. La sortida de la cavalleria fora dels límits laterals durant el transcurs de la prova serà motiu de desqualificació.

ARTICLE 10º.- Si durant el transcurs de la prova sorgís un contratemps com la trencament d’un guarniments, aquest contratemps no serà motiu perquè el jutge de pista descompti ni pari el temps. No obstant això, si el carro patís algun trencament, la cavalleria podria tornar a sortir sempre que el carro tingués arranjament en aquest moment i quan el jutge de pista ho considerés oportú.

ARTICLE 11º.- Durant la celebració d’una prova s’utilitzarà sempre el mateix carro. Si durant la celebració d’alguna de les proves en una competició es té de canviar de carro es donaria per finalitzada la categoria, i les cavalleries que quedessin per competir en aquesta categoria iniciarien la competició de nou, repartint els premis i / o punts proporcionalment. En cas d’empat es sumarien els punts i premis en metàl·lic de tantes classificacions com haguessin resultat en empat i es dividirien entre tants com empats s’haguessin produït. Si qualsevol dels participants sol·licités celebrar un desempat, caldria celebrar-ho.

ARTICLE 12º.- Cada cavalleria amb el seu carro, durant el transcurs de la prova haurà de ser conduïda per un sol esportista participant, que ha de gaudir obligatòriament de la condició de federat per a la temporada en qüestió, que es acreditar d’acord que estipula el següent article.

ARTICLE 13è S’establirà revisió veterinària prèvia a la competició de totes les cavalleries participants per a la comprovació de la identificació obligatòria de microxip i original de l’passaport equí i de l’absència de lesions o ferides, establint-se per part de l’professional que la cavalleria reuneix les condicions de idoneïtat per a les proves, i revisió posterior a la realització de les proves per a comprovar que l’animal no ha patit cap lesió. No es permetrà per part de l’ jutge de Pista l’entrada a cap cavalleria que no reuneixi les condicions assenyalades en aquest article. En cap cas s’admetrà la participació d’animals amb una identificació diferent de l’establerta en la normativa.

Per a poder participar en qualsevol prova d’una competició, el participant haurà aportar el carnet o fitxa d’inscripció de federat Aquestes condicions seran ineludibles per poder participar llevat certificació o qualsevol altre tipus d’acreditació facilitada per part de la Federació. De cap manera podrà participar si no ha tramitat i obtingut la seva llicència federativa.

ARTICLE 14º.- Només i exclusivament en l’acte d’entrada i posicionament de l’ carro a la sortida es permetrà la presència de més de l’esportista participant, de dues ajudants com a màxim. Queda prohibit a qualsevol persona interessada animar les cavalleries en competició, amb l’excepció de l’esportista participant que concursi a aquest moment en pista.

Aquest esportista participant no podrà en cap moment abandonar ni per descomptat circular per un altre lloc que no sigui la pista, no podent acompanyar a la cavalleria per sota de la pista. Aquest supòsit es considerarà infracció lleu el que motivarà la seva desqualificació de la prova.

ARTICLE 15º.- No es podrà castigar de cap manera ni manera a cap cavalleria. Especialment, no es permetrà donar qualsevol cop de puny al capdavant de l’animal, a les parts inguinals ni abdominals, ni, en general, qualsevol cop amb el puny tancat, colze o puntades; ni avassallar ni castigar amb les regnes a l’cavall, ni estirades bruscs de el mos, ni l’ús d’instruments per colpejar l’animal incloent la vara i, en general, qualsevol forma de comportament violent que persegueixi el acovardiment, vexació o humiliació de l’animal. L’ús de la vara es considerarà maltractament a l’animal i implicarà una infracció greu. De la mateixa manera, no es permetran altercats ni discussions entre participants. Si s’incorre en qualsevol de aquests supòsits, es consideraran els mateixos com a infracció molt greu.

ARTICLE 16º.- Les categories per a competicions on es competeixi amb una sola cavalleria dependran de el pes d’aquestes. Concretament:

1ª Categoria. – fins a 220 Kg. De pes.

2a Categoria. – de 221 Kg. A 320 Kg. De pes.

3ª Categoria. – de 321 Kg. A 420 Kg. De pes.

4ª Categoria. – de 421 Kg. A 520 Kg. De pes.

5ª Categoria. – de 521 Kg. D’ara endavant.

ARTICLE 17º.- Per a les competicions de tres cavalleries el pes no podrà superar la ràtio de dos quilos per un el cavall.

ARTICLE 18º.- No està permesa la competició per a cap esportista que no estigui federat a la data de la celebració d’aquesta, segons resa la Llei 2/2011, de l’Esport i l’Activitat Física la qual no permet la participació en competicions oficials d’una federació a esportistes que no estiguin en possessió de la corresponent llicència esportiva.

ARTICLE 19º.- Tots els Clubs esportius i entitats que vulguin organitzar una competició sobre qualsevol modalitat i / o especialitat competència de la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana hauran de sol·licitar per escrit a la mateixa amb una antelació mínima de dos mesos. També es comunicarà per escrit la necessitat si és el cas de disposar dels carros de la Federació amb dos mesos de antelació.

ARTICLE 20º.- Es recomana amb caràcter general que les pistes de competició siguin treballades per altres cavalleries. No obstant això, es permet altres mitjans. sense això, qualsevol mitjà o forma d’utilització dels mateixos podrà ser controlada i fiscalitzada en qualsevol moment pels jutges de pista i de taula i per qualsevol persona autoritzada per la Federació per tal d’evitar avantatges injustes o fins i tot qualsevol possible suspicàcia.

ARTICLE 21º.- S’obliga a l’organització de cada esdeveniment a disposar com a mínim de dues cavalleries per si és el cas ajudar les cavalleries que competint no puguin acabar el recorregut pels seus propis mitjans. El seu incompliment implicarà el no poder començar o, si s’escau suspendre la competició.

ARTICLE 22º.- La càrrega de cada prova s’ha de preparar mitjançant sacs plens amb material i hauran de portar gravat d’alguna forma el seu pes corresponent, bé sigui de 5 kg., 10 kg., 25 Kg., 50Kg. o 100 Kg., i no està permès alterar el pes dels mateixos un cop iniciada la prova. Aquests sacs estaran en tot moment per la possible supervisió de l’òrgan facultatiu de la Federació, no pot superar en cap cas el límit màxim establert amb caràcter general. Com MÀXIM es podrà carregar al carro el pes de dos quilos per cada quilo de l’ cavall. No obstant això, aquesta relació de pes de la càrrega dependrà de l’estat de la pista, quedant a criteri de club o entitat organitzadora, esportistes federats o en última instància de el jutge de pista encarregat de dur a bon terme la competició sempre garantint el benestar de l’animal, no pot superar en cap cas el límit màxim establert de dos quilos per cada quilo de cavall indicat. A més, si a la primera sèrie o categoria de competició d’un pes no finalitzen a l’ almenys el 80% dels animals, en les següents sèries de categoria es modularà la relació pes animal / càrrega de el carro. Serà el jutge de pista l’encarregat d’aplicar i concretar la modulació a la baixa d’aquesta relació amb l’objectiu de garantir el benestar de l’animal. Per a les competicions de tres cavalleries el pes serà lliure sempre respectant el màxim de dos quilos de càrrega per un cavall. El seu incompliment implicarà el no poder començar o, si s’escau suspendre la competició.

ARTICLE 23º.- Si en el transcurs de la competició, a qualsevol participant, ja sigui en modalitat carro o modalitat barquet, li caigués algun sac o pes i no el recollís en aquell moment abans de seguir amb el passi serà motiu de desqualificació. Tots els participants han de fer la passada per pista amb el total de la càrrega a portar

ARTICLE 24º.- Tota competició “no oficial” no estarà tutelada ni emparada per la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana, amb les conseqüències que això pogués comportar a nivell administratiu, civil i / o penal. L’organitzador d’una competició no oficial ha de subscriure obligatòriament un assegurança de responsabilitat civil i un altre d’assistència sanitària per als participants.

ARTICLE 25º.- És obligatori per raons organitzatives i de tradició que el participant porti brusa.

ARTICLE 26ª.- Per a les competicions on s’emprin els carros de la Federació s’exigirà el pagament de 10,00 euros com a dipòsit, els quals seran retornats a la devolució dels carros en condicions.

CAPÍTOL III

SOBRE EL PES DELS CAVALLS

ARTICLE 27º.- No es permetrà tot, ni registrar cap pes en les llistes de la Federació a cap cavalleria que no estigui a l’corrent de les quotes, tant de la quota corresponent les cavalleries com a la del seu propietari per pertànyer a la Federació.

ARTICLE 28º.- Durant la celebració de qualsevol pesada oficial si és el cas, no es permetrà donar altes ni baixes ni de federats ni dels seus cavalleries.

ARTICLE 29º.- Sobre les despeses de les bàscules oficials, la Federació fixarà en cada temporada la forma d’sufragar-los.

ARTICLE 30º.- El sistema de registre de pes de les cavalleries per a la temporada actual es realitzarà amb la comunicació de l’pes de la mateixa per part de l’propietari de la cavalleria a la Federació.

ARTICLE 31º.- El càlcul de la càrrega de cada carro i cavalleria per a cada prova es realitzarà prenent com a base el pes comunicat per part de l’federat a la Federació.

ARTICLE 32º.- Sempre que hi hagi finalitzat cada cavalleria seva prova, s’haurà procedir a la seva pesatge, quedant a partir d’ell mateix mesurat i certificat que el seu pes es hagi dins del declarat. Si no és així, la cavalleria en concret serà desqualificada.

ARTICLE 33º.- Un cop pesades les cavalleries fent referència a l’article anterior, se’ls permetrà que el pes mesurat en aquest moment superi el pes declarat a la Federació fins a en un 20% sobre el mateix. Els llistats oficials facilitats per la Federació d’indicar el pes declarat i el seu pes màxim permès calculat en funció de l’percentatge assenyalat. Aquest percentatge és vàlid per a totes les categories. aquesta norma s’aplicarà absolutament per a totes les categories.

ARTICLE 34º.- Si el pes mesurat en bàscula a què es refereix el paràgraf en el article anterior superés el marge indicat de el 20% com a pes màxim ajustat al llistat oficial de la Federació, la cavalleria seria desqualificada de forma automàtica, passant la seva classificació i premis a la següent cavalleria classificada que compleixi amb el percentatge.

ARTICLE 35º.- Aquests pesos declarats a la Federació podran ser modificats mitjançant una altra declaració posterior. No obstant això, aquestes modificacions seran vàlides únicament i exclusivament només per a les competicions els organitzadors no hagin retirat el llistat oficial de pesos de la Federació amb anterioritat a la modificació. Sola i exclusivament en el cas d’error en el pes d’una cavalleria que el federat pogués detectar en el moment d’haver ja repartit el llistat a l’organització de qualsevol esdeveniment esportiu, es pot sol·licitar la seva modificació, havent de ser documentat pel mateix federat. No sent així, la cavalleria en qüestió haurà participar amb el pes que s’indiqui en el llistat oficial.

ARTICLE 36º.- La comprovació de l’pes resultant després de realitzar la prova serà vàlida per a les categories de dos i tres cavalls fins a tres dies després, sempre quan la competició es desenvolupi dins el marge d’una mateixa setmana. qualsevol cavalleria que no efectués la prova de “mà a mà” no podrà participar en proves de les categories de dues, tres i quatre cavalleries.

ARTICLE 37º.- Tota competició que no utilitzi el llistat de pesatge de la Federació es considerarà automàticament com “no oficial”, de manera que s’aplicarà el que estableix en l’article 24º de el present Reglament.

ARTICLE 38º.- Les llistes oficials de pesos de la Federació seran facilitades i vàlides, sola i exclusivament quan en cadascuna de les competicions en qüestió es apliquin totes i cadascuna de les normes d’aquest Reglament. En aquest cas la Federació es reserva el dret a aplicar les sancions pertinents.

CAPÍTOL IV

DE LA LLIGA FEDERATIVA

ARTICLE 39º.- Tota competició oficial, podrà ser més competició Puntuable per a la Lliga Federativa si a cada temporada compleix els requisits mínims marcats per la Junta Directiva per a cada temporada.

ARTICLE 40º.- No podran realitzar-se mai dos o més competicions puntuables per a la Lliga Federativa de forma simultània en el temps. Si per la raó que sigui es produís una coincidència en la petició de dates de celebració de dues o més competicions que optessin a ser puntuables per la Lliga Federativa, la Junta Directiva podrà resoldre i decidirà sota els criteris que exigeix ​​l’article 80.2 de Decret 2/2018, de 12 de gener, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana, segons el qual:

La competència per a qualificar les competicions oficials d’àmbit autonòmic correspondrà a la junta directiva de la federació, que tindrà en compte els següents criteris:

– a) Nivell tècnic de la competició.

– b) Tradició de la competició.

– c) Importància de la competició en el context esportiu autonòmic.

– d) Capacitat i experiència organitzativa de l’entitat promotora.

– e) Validesa dels resultats a l’efecte de participació en competicions nacionals.

– f) Compliment dels requisits tècnics, sanitaris, de seguretat i qualssevol altres exigits per la normativa aplicable

La denegació es pot recórrer davant l’òrgan competent en matèria esportiva que correspongui.

ARTICLE 41º.- Les proves anunciades en la publicitat de cada competició hauran de ser obligades el disputar-i repartir els premis publicats corresponents, independentment dels participants que acudeixin, llevat motiu de causa fortuïta o de força major.

ARTICLE 42º.- Els organitzadors interessats en que la seva competició oficial sigui puntuable, han de comunicar-ho a la Federació amb al menys l’antelació marcada al article 19è de ​​el present reglament, no sent així la Junta Directiva de la Federació podrà negar de forma raonada la qualificació de competició puntuable per a la Lliga Federativa.

ARTICLE 43º.- Sempre i en tot cas serà requisit indispensable perquè una competició sigui oficial i per descomptat puntuable que compleixi amb la normativa de l’ present reglament.

ARTICLE 44º.- Puntuaran en una competició els cinc primers classificats de cada prova denominades de mà a mà. Aquest nombre podrà ser menor sempre quan hi hagi causes fortuïtes o de força major que impedeixin que puntuïn els cinc primers.

ARTICLE 45º.- La puntuació per a la competició de “mà a mà” es repartirà per l’òrgan corresponent de la Federació de la següent manera:

– Primer classificat de cada prova: 5 punts.

– Segon classificat de cada prova: 4 punts.

– Tercer classificat de cada prova: 3 punts.

– Quart classificat de cada prova: 2 punts.

– Cinquè classificat de cada prova: 1 punt.

La puntuació per a la competició de dues cavalleries de pes lleuger:

– Primer carro conjunt classificat de cada prova: 4 punts.

– Segon carro conjunt classificat de cada prova: 3 punts.

– Tercer carro conjunt classificat de cada prova: 2 punts.

La puntuació per a la competició de dues cavalleries de pes pesat:

– Primer carro conjunt classificat de cada prova: 4 punts.

– Segon carro conjunt classificat de cada prova: 3 punts.

– Tercer carro conjunt classificat de cada prova: 2 punts.

S’entén a l’efecte de el present reglament com “carro conjunt” tot el conjunt de cavalleries que ho enganxin el carro, sent el nombre de punts indicat a repartir entre cadascuna de les cavalleries que conformen el carro conjunt.

En cas d’empat i per a tots els casos, es sumarien els punts i premis en metàl·lic de tantes classificacions com haguessin resultat en empat i es dividirien entre tants com empats s’haguessin produït.

ARTICLE 46º.- Per a les competicions on es necessitin dues cavalleries i només per les puntuables per la Lliga federativa, les categories seran:

– Categoria pes lleuger. – Categoria de 0 a 750 kg. Sempre que els cavalls només competeixin en una de les categories.

– Categoria pes pesat. – Categoria de 751 Kg. A el límit sempre que els cavalls només competeixin en una de les categories.

Per a les competicions on es precisin tres cavalls i només per a la Lliga federativa, les categories seran:

– Categoria de tres cavalls. – Categoria de 1.100 Kg. Al límit.

ARTICLE 47º.- A tot premi en metàl·lic se li practicarà la retenció de l’IRPF, per al seu posterior ingrés per l’organitzador a l’Agència Tributària. el premiat haurà de signar el rebut corresponent.

ANNEX I.- Règim disciplinari

Article 1.- Àmbit d’aplicació.

La disciplina esportiva s’estén a les regles de joc o competició i a les de la conducta esportiva tipificades en la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, en les disposicions reglamentàries i en els Estatuts d’aquesta Federació degudament aprovats.

Article 2.- Tipificació.

1) Són infraccions a les regles de joc o de la competició les accions o omissions que impedeixen vulnerin o pertorbin durant el curs d’aquell o d’aquesta seu normal desenvolupament.

2) Són infraccions a la conducta esportiva les altres accions o omissions que, sense estar compreses en el que disposa l’article anterior, perjudiqui el desenvolupa normal de les relacions i activitats esportives.

3) Tant les infraccions a les regles de joc o de la competició com les de la conducta esportiva hauran d’estar degudament tipificades en la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, les seues normes de desenvolupament en els Estatuts de la Federació o Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Article 3.- Òrgans disciplinaris.

1) El Comitè de disciplina que és l’òrgan de primera instància.

2) El Comitè d’apel·lació que és l’òrgan de segona instància o d’apel·lació.

Contra les resolucions dictades pel Comitè de disciplina de primera instància es podrà interposar recurs d’apel·lació, davant el Comitè d’apel·lació en el termini de 15 dies hàbils.

Contra les resolucions dictades pel Comitè d’apel·lació es podrà interposar recurs davant el Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana en el termini de quinze dies hàbils.

Article 4.- Qualificació d’activitats i competicions. Es consideren activitats o competicions oficials aquelles que així es qualifiquin per la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana en el seu calendari.

Article 5.- Classes d’infraccions.

1. Són infraccions a les regles de joc o competició les accions o omissions que, durant el curs de el joc o competició, vulnerin, impedeixin o pertorbin tècnicament el seu normal desenvolupament.

2. Són infraccions a la conducta i convivència esportiva les altres accions o omissions que siguin contràries al que disposen les normes esmentades, sempre que el seu contingut tingui un caràcter esportiu, i no social. En aquest apartat menció especial a l’maltractament animal, és a dir, qualsevol forma de comportament violent que persegueixi el acovardiment, vexació o humiliació de l’animal, així com qualsevol acció o omissió que infringeixi el benestar animal.

Article 6.- Potestat disciplinària.

1. La potestat disciplinària atribueix als seus titulars legítims la facultat d’investigar i, si s’escau, sancionar les persones o entitats sotmeses a la disciplina esportiva segons les seves respectives competències.

2. L’exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon:

a) Als jutges de pista i jutges de taula, durant el desenvolupament de les proves, amb subjecció a les regles establertes en les disposicions de cada modalitat esportiva.

Jutge de pista. – Controla l’entrada i la sortida de l’cavall a la pista, les parades obligatòries perquè el cavall descansi juntament amb el temps que el mateix inverteix per arribar a la fi de la pista o meta.

Jutge de taula. – Controla el pes que li correspon a cada cavall, el temps i que no es produeixi cap infracció sobre la pista.

b) Als clubs esportius, sobre els seus socis o associats, esportistes o tècnics i directius o administradors. Els seus acords ser objecte de recurs davant els òrgans disciplinaris de la Federació o davant els òrgans jurisdiccionals, segons la matèria de què es tracti.

Article 7.- Causes d’extinció de la responsabilitat disciplinària esportiva.

Es consideraran, en tot cas, com a causa d’extinció de la responsabilitat disciplinària esportiva:

a) La mort de l’inculpat.

b) La dissolució de club, Federació esportiva, Lliga professional o Agrupació de clubs sancionada.

c) El compliment de la sanció.

d) La prescripció de les infraccions o de les sancions imposades.

e) La pèrdua de la condició d’esportista federat o de membre de l’associació esportiva de la qual es tracti. Quan la pèrdua d’aquesta condició sigui voluntària, aquest supòsit d’extinció tindrà efectes merament suspensius si qui estigués subjecte a procediment disciplinari en tràmit, o hagi estat sancionat, recuperés en qualsevol modalitat esportiva i dins d’un termini de tres anys la condició sota la qual quedava vinculat a la disciplina esportiva, en aquest cas el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinària esportiva no es computarà als efectes de la prescripció de les infraccions ni de les sancions.

Article 8.- Circumstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària esportiva.

Es consideraran, en tot cas, com a circumstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària esportiva:

a) La de penediment espontani.

b) La d’haver precedit, immediatament a la infracció, una provocació suficient.

c) El no haver estat sancionat amb anterioritat en el transcurs dels dos anys anteriors de la seva vida esportiva, quan es tracti d’infraccions als reglaments de joc o de la competició “(art. 137.3 Llei 2/2011).

Article 9.- Circumstàncies agreujants de la responsabilitat disciplinària esportiva.

Es considerarà, en tot cas, com a circumstància agreujant de la responsabilitat disciplinària esportiva la reincidència, el preu, la transcendència social o esportiva de la infracció i el dany i perjudici causat (art. 135 Llei 2/2011).

Hi ha reincidència quan l’autor hagués estat sancionat amb caràcter ferm per una infracció d’aquesta o anàloga naturalesa en el transcurs d’una mateixa temporada esportiva ” (Art. 136 Llei 2/2011).

La reincidència s’entendrà produïda en el transcurs d’un any, comptat a partir de l’ moment en què s’hagi comès la infracció.

Article 10.- Classificació de les infraccions per la seva gravetat.

Les infraccions esportives es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 11.- Infraccions molt greus.

Es consideraran com a infraccions comuns molt greus a les regles de joc o competició, o a les normes generals esportives:

a) Els abusos d’autoritat.

b) Els trencaments de sancions imposades per infracció greu o molt greu (art. 124.1.b Llei 2/2011). El trencament s’apreciarà en tots els supòsits en què les sancions resultin executives. El mateix règim s’aplicarà quan es tracti de l’trencament de mesures cautelars.

c) Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o simples acords el resultat d’una prova o competició.

d) Els comportaments, actituds i gestos agressius i antiesportius de jugadors, quan es dirigeixin a el jutge de pista, Jutge de taula i / o a altres jugadors o a el públic quan tinguin una especial gravetat (art. 124.1.e Llei 2/2011).

e) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o decor esportius, quan revesteixin una especial gravetat. Així mateix, es considera falta molt greu la reincidència en infraccions greus per fets d’aquesta naturalesa.

f) Qualsevol acció que pugui considerar-se maltractament animal, és a dir, qualsevol forma de comportament violent que persegueixi el acovardiment, vexació o humiliació de l’ animal, així com qualsevol acció o omissió que infringeixi el benestar animal.

Article 12.- Infraccions greus.

Tindran la consideració d’infraccions greus:

a) L’incompliment reiterat d’ordres i instruccions emanades dels òrgans esportius competents. En aquests òrgans es troben compresos els jutges de pista, els jutges de taula, tècnics, directius i altres autoritats esportives.

b) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o decor esportius.

Article 13.- Infraccions lleus.

1. Es consideren faltes lleus:

a) Les observacions formulades als jutges, àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions, així com als esportistes i als el públic assistent de manera que signifiquin una lleugera incorrecció.

b) La lleugera incorrecció amb el públic, companys i subordinats.

c) L’adopció d’una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de jutges, àrbitres i autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions.

Article 14.- Sancions a les infraccions.

a) Infraccions molt greus. Desqualificació si s’està competint en el moment de la infracció i Inhabilitació per participar en totes les competicions de la temporada en curs.

b) Infraccions greus. Desqualificació si s’està competint en el moment de la infracció i inhabilitació per participar en 6 competicions de la temporada.

c) Infraccions lleus. Desqualificació si s’està competint en el moment de la infracció, sempre que ho consideri el jutge de pista o el jutge de taula en aquest moment per insistència o reiteració en la mateixa i inhabilitació per participar en 3 competicions de la temporada.

Article 15.- Prescripció. Terminis i còmput.

1. Les infraccions prescriuran als tres anys, a l’any o a el mes, segons siguin molt greus, greus o lleus, començant-se a comptar el termini de prescripció a l’endemà de la comissió de la infracció.

El termini de prescripció s’interromprà per la iniciació de procediment sancionador, però si aquest romangués paralitzat durant un mes, per causa no imputable a la persona o entitat subjecta al procediment, tornarà a córrer el termini corresponent, interrompent de nou la prescripció a l’reprendre la tramitació de l’expedient.

2. Les sancions prescriuran als tres anys, a l’any o a el mes, segons es tracti de les que corresponguin a infraccions molt greus, greus o lleus, començant-se a comptar el termini de prescripció de l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual es imposar la sanció, o des que es trenque el seu compliment si aquest hagués començat.

Article 16.- En el no regulat en aquest règim disciplinari serà d’aplicació la Llei 2/2011, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, i el Reial Decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre Disciplina Esportiva.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament Esportiu juntament amb el Règim Disciplinari, dels quals com a s’ha indicat amb anterioritat estan sotmesos a qualsevol suggeriment o millora que es pugui proposar per part de qualsevol membre de la Federació, i han estat aprovats per …………… en reunió celebrada el .. de …… .. de 2020,

A més, l’agraïment a l’elaboració d’aquest Reglament Esportiu i Règim Disciplinari ha de ser per la totalitat de Federats que a cada temporada expressen els seus suggeriments i idees per millorar el present Reglament, sempre tenint en compte el garantir el benestar animal.

Una salutació, a Albal a .. de ………. de 2.021

D. Jesús Máñez Ribera

PRESIDENT