Conveni 2022

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,CULTURA I ESPORT, I LA FEDERACIÓ DE TIR I ARRASTRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A FOMENTAR EL TIR I ARROSSEGAMENT COM A ESPORT VALENCIÀ

València, data de la signatura electrònica

REUNITS

D’una part, Raquel Tamarit Iranzo, consellera d’Educació, Cultura i Esport, en nom i representació de la Generalitat, en virtut del nomenament efectuat per mitjà del Decret 12/2022, de 14 de maig del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i que actua en virtut de les facultats conferides per l’article 4 del Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i per l’article 6.3 del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el registre d’aquests.

I d’una altra, Jesús Máñez Ribera, president de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana, en virtut de la representació que li atorga l’article 31 dels estatuts de l’esmentada federació.

Els dos actuen en representació de les institucions i, en virtut de les competències que cada un exerceix en matèria d’esports,

MANIFESTEN

I. Que la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 3.5 que una de les línies generals d’actuació de la Generalitat és protegir i difondre els esports i jocs autòctons, dins i fora de la Comunitat Valenciana, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes.

II. Que la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana té com a finalitat la promoció, la tutela, l’organització i el control de les modalitats i especialitats esportives del tir i arrossegament adscrites a la Comunitat Valenciana.

III. El Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, estableix que aquesta conselleria és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d’esport.

IV. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en l’article 22.2.a, disposa que podran concedir-se de manera directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos, i d’acord amb l’article 168.1.A de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

V. La Llei 4/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, aprova els pressupostos que han d’executar els organismes que integren la Generalitat durant l’exercici pressupostari de 2021. En aquests pressupostos hi ha una línia nominativa anomenada “Foment i suport als esports valencians i jocs tradicionals”, la finalitat de la qual és fomentar i donar suport a l’esport de la pilota valenciana, la columbicultura, el colom esportiu, el tir i arrossegament, els jocs tradicionals, la vela llatina i la pesca amb rall, ajudant a les federacions i associacions sense ànim de lucre en el seu funcionament, en el desenvolupament dels programes de tecnificació esportiva, ajudes a esportistes, programes divulgatius, promoció de les respectives modalitats tradicionals, i en l’organització de competicions esportives i exhibicions. Així mateix, aquesta línia pressupostària ha previst una distribució de la subvenció entre diferents persones beneficiàries, i correspon a la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana un import de 15.000 euros.

En conseqüència, i per a regular aquesta col·laboració, les institucions signatàries subscriuen aquest conveni, que s’ha de subjectar a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte d’aquest conveni determinar la col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana per a fomentar i donar suport al tir i arrossegament com a esport valencià i donar-li suport en el seu funcionament, en el desenvolupament dels programes de tecnificació esportiva, ajudes a esportistes, programes divulgatius, promoció de les respectives modalitats tradicionals i en l’organització de competicions esportives i exhibicions.

Segona. Actuacions que es desenvoluparan

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana ha presentat un projecte esportiu, en el qual estan inclosos els programes i les activitats esportives, el calendari i els objectius perseguits per a enguany.

Les activitats per a l’any 2022 són les següents:

 • Els dies 12 i 13 de febrer es preveu la celebració de la competició de Benicarló, província de Castelló. Celebració de la festa de la Carxofa.
 • Els dies 26 i 27 de març es preveu la celebració de la competició en la població de Museros, província de València.
 • Els dies 22, 23 i 24 d’abril s’ha de celebrar la competició en la població de Cullera, província de València.
 • Els dies 30 d’abril i 1 de maig s’ha de celebrar la competició a Almussafes, província de València.
 • Al maig a la data de hui, pendent de confirmar la competició de Vila Real, província de Castelló.
 • Els dies 4 i 5 de juny es preveu la celebració de la competició en la població de Algemessí, província de València.
 • Els dies 17, 18 i 19 de juny se celebrarà la competició en la població de Pego, província d’Alacant.
 • Els dies 16 i 17 de juny es pretén realitzar la competició en la població de Torrent, província de València.
 • Els dies 23 i 24 de juliol s’ha de celebrar la competició en la població d’Albal, província de València.
 • Els dies 24, 25 i 26 de juny s’ha de celebrar la competició en la població de Vilanova de Castelló, a la província de València.
 • Els dies 2 i 3 de juliol, està prevista la celebració de la competició de la població d’Albocàsser, província de Castelló.
 • Els dies 30 i 31 de juliol, està prevista la celebració de la competició en la població de Monserrat, província de València.
 • Els dies 6 i 7 d’agost, s’ha de realitzar la competició en la població d’Utiel, província de València.
 • Els dies 13, 14 i 15 d’agost i coincidint amb la “Fira de Xàtiva”, la competició en la població de Xàtiva, província de València.
 • Els dies 27 i 28 d’agost en la població de Massalavés, província de València.
 • Els dies 3 i 4 de setembre es realitzarà la competició de la població de Sueca, província de València.
 • També els dies 3 i 4 de setembre es preveu celebrar la competició de L’Alcudia, província de València.
 • Els dies 10 i 11 de setembre se celebrarà la competició en la població del Puig, a la província de València.
 • Els dies 17, 18, 24 i 25 de setembre, abastant dos caps de setmana se celebrarà la competició a la ciutat de València, província de València.

Tercera. Obligacions de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana

1. Realitzar les actuacions necessàries per a desenvolupar els programes per als quals es concedeix la subvenció.

2. Fer constar expressament en totes les activitats, en els actes i en el material de difusió i publicitat de les actuacions subvencionades la col·laboració de la Generalitat.

3. Fer constar en la web de la Federació la subvenció concedida a través d’aquest conveni. Si més no, cal indicar-hi l’entitat concedent, l’import rebut i l’actuació subvencionada.

4. Notificar a la Direcció General d’Esport qualsevol proposta de canvi o modificació dels programes presentats quan es produïsca.

5. Aportar qualsevol altra informació que li siga requerida per la Direcció General d’Esport per al millor coneixement i comprensió de l’aplicació de la subvenció.

6. Acreditar que la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

7. Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb l’ajuda concedida.

8. Comunicar a la Direcció General d’Esport l’obtenció d’ajudes i subvencions per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions o ens públics o privats.

9. Haver rendit davant de la Direcció General d’Esport els comptes anuals de l’exercici anterior, de conformitat amb l’article 70.3 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana.

10. A més de complir totes aquelles obligacions establides en l’article 13 i 14 de la Llei general de subvencions.

Quarta. Conflicte d’interessos

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per a previndre qualsevol situació en la qual la imparcialitat i objectivitat en l’execució de l’acció puguen veure’s compromeses per raons d’interés econòmic, afinitats polítiques, vincles familiars o afectius, o qualsevol altre interés compartit («conflicte d’interessos»).

La Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana haurà de comunicar oficialment a la Direcció General d’Esport, sense demora, tota situació constitutiva d’un conflicte d’interessos o susceptible de conduir a un conflicte d’interessos i prendre immediatament totes les mesures necessàries per a corregir aquesta situació. L’incompliment d’aquesta obligació pot suposar una infracció a l’ordenament jurídic vigent.

Cinquena. Obligacions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Col·laborar econòmicament amb la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana en les despeses ocasionades pel desenvolupament de diferents línies d’actuació de la Federació, amb la concessió de la subvenció nominativa prevista de 15.000 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 09.03.02.457.10, línia S7891000 dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2021, per a atendre despeses de funcionament, amb la distribució següent:

– Programa I: Gestió i funcionament, import de 6.300 euros.

– Programa II: Activitats esportives, import de 8.700 euros.

Aquesta quantitat, així com l’aplicació i l’execució del conveni, no suposen un increment de la despesa aprovada per la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.

Aquesta línia de subvenció s’ajusta als objectius d’estabilitat als quals fa referència l’article 27 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, i forma part de l’objectiu estratègic 3 de la Direcció General d’Esport del Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat per la Resolució de 23 de març de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport (DOGV de 07.04.2020).

Donar publicitat al conveni d’acord amb el que estableix l’article 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell.

Sisena. Comissió mixta de seguiment i control

Per a l’adequada planificació, execució i avaluació de les actuacions objecte d’aquest conveni es constituirà una comissió mixta, formada per dues persones membres de cadascuna de les entitats signants del conveni, designades per cada una d’aquestes, de conformitat amb l’article 54 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta comissió mixta tindrà les funcions següents:

1. Supervisar l’execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, incloent-hi a l’efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies d’interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte d’aquest conveni.

2. Seguiment del desenvolupament de les activitats del conveni.

3. Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, resolent tot el que siga possible de manera immediata o demanant, en cas contrari, la intervenció de les persones responsables adequades.

4. Realitzar l’avaluació de les activitats exercides.

5. Aprovar la memòria anual.

Aquesta comissió mixta realitzarà el seguiment i control de les actuacions objecte d’aquest conveni, a més de les funcions previstes en l’article 9 del Decret 176/2014, de 10 d’octubre.

La comissió mixta remetrà una còpia de les actes, acords i informes que emeta en el desenvolupament i execució de les seues funcions, a la Direcció General d’Esport.

El règim de funcionament de la comissió mixta de seguiment i control quedarà sotmés al que estableixen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

Setena. Compatibilitat de la subvenció

La subvenció objecte del present conveni és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos obtinguts per a la mateixa finalitat, sempre que la suma de tots no supere el cost total de l’activitat. No obstant això, no és compatible en cas que l’administració o entitat concedent forme part del sector públic de la Generalitat.

Huitena. Despeses subvencionables

La subvenció concedida s’ha de destinar a sufragar les despeses ocasionades pel desenvolupament de les diferents línies d’actuació, que s’indiquen a continuació:

1. Programa I: Gestió i funcionament

La gestió i funcionament ordinari, relatius a l’organització federativa. Aquesta subvenció es destina a sufragar despeses del personal d’administració, material d’oficina, lloguers, subministraments, tributs, reunions dels òrgans de govern i representació, publicacions, i en general despeses corrents relacionades directament amb la gestió i funcionament de la federació. No són subvencionables les despeses ocasionades per àpats de treball, ni aquelles despeses no imprescindibles per als fins federatius. Igualment, queden excloses de finançament les despeses derivades d’explotacions econòmiques que no coincidisquen amb l’objecte social o finalitat específica de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana.

2. Programa II: Activitats esportives L’organització, promoció i desenvolupament d’activitats esportives ordinàries, considerant com a tal les competicions esportives organitzades per iniciativa de la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana o a proposta de clubs o altres entitats esportives públiques o privades, dins de les competències de la Federació. Se’n pot subcontractar l’organització en un percentatge no superior al 50 % del total de les despeses assumides per la federació.

Aquesta subcontractació es realitzarà de conformitat amb el que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Queden excloses les despeses ocasionades per premis, cànons o drets d’organització, i despeses d’homologació de la competició.

Els tributs són despesa subvencionable quan la persona beneficiària de la subvenció els abona efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

Novena. Pagament i termini de justificació

La Generalitat abonarà per transferència bancària la subvenció a la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana amb la justificació del compliment de l’activitat subvencionada, de conformitat amb l’article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini de presentació de la justificació conclourà el 2 de desembre de 2022.

Desena. Forma de justificació

La documentació justificativa de la subvenció que ha de presentar la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana ha de revestir la forma de compte justificatiu simplificat, que, d’acord amb el que disposa l’article 75 del Reglament de la Llei general de subvencions, ha de contindre la informació següent:

1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de la finalitat de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una relació classificada de les despeses de l’activitat subvencionada amb indicació de la persona o de l’entitat creditora, i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. S’ha d’indicar en cadascuna una explicació de la despesa que permeta identificar la seua finalitat i adequació a l’objecte de la subvenció.

3. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la procedència.

Tots aquests documents han d’estar signats per la persona responsable de la tresoreria i incloure el vistiplau de la persona que exercisca la presidència de la Federació.

Les persones beneficiàries, de conformitat amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei general de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties del contracte menor establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, hauran d’acreditar haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o l’entrega del bé, exceptuant aquelles prestacions que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existisquen en el mercat suficient nombre d’entitats que les subministren o les presten, llevat de la despesa que s’haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

Tota la documentació i justificació d’aquest conveni serà remesa per la Federació de Tir i Arrastre de la Comunitat Valenciana a la Direcció General d’Esport de forma telemàtica. L’enllaç al procediment telemàtic serà el següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

Per part de la conselleria d’Educació, Cultura i Esport es redactarà, durant el primer semestre de 2022, el corresponent pla de control tant a les línies de subvenció competitives com a les línies nominatives, i en concret a aquest conveni, que permeta la comprovació material i examinar la realització per part del beneficiari de les activitats subvencionades, aixina com el compliment de la finalitat que determina la concessió d’aquesta.

Onzena. Eficàcia i vigència del conveni

Aquest conveni té efectes des de l’1 de gener i vigència fins al 31 de desembre de 2022.

Dotzena. Clàusula de resolució

Aquest conveni pot ser resolt per un acord de les parts que el subscriuen.

A més, seran causes de resolució:

– L’incompliment dels compromisos adquirits en aquest.

– L’extinció del termini de vigència, segons disposa la clàusula onzena.

– La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

En cas de resolució del conveni, les parts, a proposta de la comissió mixta, podran acordar la continuació i finalització de les activitats ja iniciades que consideren oportunes, d’acord amb el que estableix l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En cas d’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció o en cas de justificació insuficient, s’acordaran les conseqüències que siguen aplicables, de conformitat amb l’article 37.1.c de la Llei 38/2003, general de subvencions. La modificació del contingut del conveni requereix l’acord unànime de les parts, d’acord amb el que estableix l’article 49.g de la Llei 40/2015.

Tretzena. Protecció de dades personals

1. La gestió de la subvenció nominativa, i de la signatura i seguiment d’aquest conveni mitjançant el qual s’instrumenta, comporta el tractament de dades de caràcter personal, per la qual cosa s’apliquen les mesures i garanties regulades en la normativa en matèria de protecció de dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. En compliment del que disposa l’article 13 del RGPD, la informació en matèria de protecció de dades és la següent:

a) Responsable del tractament: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Av. de Campanar, 32. 46015 València. Correu electrònic: protecciodedadeseducacio@gva.es.

b) Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat. Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València. Correu electrònic: dpd@gva.es.

c) Finalitat del tractament: gestionar la concessió de la subvenció.

d) Les bases de legitimació general aplicables al tractament de dades són les previstes en els apartats c i e de l’article 6.1 del RGPD (l’interès públic i l’obligació legal), en relació amb les normes específiques que regulen aquest procediment.

e) Quan la persona sol·licitant, o el seu representant legal, aporte dades de caràcter personal de terceres persones en el procediment administratiu, especialment en la fase de justificació de la subvenció, tindrà l’obligació d’informar-los en els termes que estableix aquesta clàusula.

f) Persones destinatàries de les dades: no està prevista la comunicació de dades de caràcter personal.

g) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.

h) El responsable podrà efectuar, en l’exercici de les seues competències, les verificacions necessàries per a comprovar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada que estan en poder de les Administracions públiques.

i) De conformitat amb l’article 13.2 del RGPD, totes les dades personals sol·licitades a través dels formularis i la documentació vinculada són necessàries per a poder tramitar la subvenció en les distintes fases del procediment. La falta de comunicació d’aquestes dades a la conselleria comportarà les conseqüències previstes per l’ordenament jurídic.

j) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual se sol·liciten i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d’acord amb el que es preveu en la normativa d’arxius i documentació.

k) La persona interessada té dret a sol·licitar del responsable del tractament l’accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com la limitació o oposició tant al tractament d’aquestes dades com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que s’indica en la pàgina següent:

http://www.gva.es/va/proc19970

l) A banda de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada considera no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals, pot reclamar davant la Delegada de Protecció de Dades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que s’indica en la pàgina següent: http://www.gva.es/proc22094. A més, hi ha la possibilitat de reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a més informació, es pot consultar el registre d’activitat de tractament anomenat Ajudes, beques i subvencions, accessible en www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades.

3. I, pel que fa a la signatura i al seguiment del conveni, tant la conselleria com la l’altra part són responsables del tractament que facen de les dades de les persones firmants i interlocutores, i dels membres de la comissió mixta de seguiment i control. El text del conveni, amb les dades de les persones firmants, serà enviat al Registre de Convenis de la Generalitat i publicat en el Portal de Transparència de la Generalitat.

Catorzena. Justificació legal de la concessió de la subvenció

La subvenció regulada en aquest conveni té caràcter únic, derivat de les singulars característiques de l’entitat beneficiària, i la seua concessió es fonamenta en els articles 3.5 i 54 de la Llei 2/2011.

D’acord amb el que estableix l’article 11.4.a del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, aquesta subvenció nominativa té caràcter de concessió directa emparada en el supòsit legal previst en l’article 168.1.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; i en l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per estar prevista nominalment en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2022.

Quinzena. Normativa

A aquest conveni s’ha d’aplicar el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, que aprova el seu reglament; la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; i també el Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Setzena. Naturalesa jurídica i qüestions litigioses

Aquest conveni de col·laboració té caràcter administratiu i s’ha de regir pel que estableix la normativa general i, concretament, s’ha d’ajustar al que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les possibles qüestions litigioses o controvèrsies per l’aplicació, interpretació, modificació, efectes i resolució d’aquest conveni, han de ser resoltes per la comissió mixta de seguiment i control.

Si no s’arriba a un acord, les possibles controvèrsies han de ser resoltes, com disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Dessetena. Comunicació a la Comissió Europea

L’ajuda concedida no necessita ser notificada a la Unió Europea, perquè no compleix els requisits de l’apartat 1 de l’article 107 del TFUE, segons disposa el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, ja que aquesta no suposa cap avantatge econòmic, atés que l’entitat beneficiària en aquest conveni no desenvolupa activitats econòmiques en què s’oferisquen al mercat béns o serveis, per la qual cosa no hi ha possibilitat de falsejament de la competència.

L’activitat objecte del conveni no es considera econòmica atesa la seua finalitat de protecció de l’esport valencià del tir i arrossegament com a manifestació cultural pròpia i patrimoni cultural de la Comunitat.

A més, l’import de les ajudes no superarà el cost de l’activitat.

I com a mostra de conformitat, les parts signen aquest conveni a València, en la data de la signatura electrònica.

LA CONSELLERA D´EDUCACIÓ, CULTURA I

ESPORT

Raquel Tamarit Iranzo

EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE TIR I
ARRASTRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Jesús Mañez Ribera